De online winkel Papierrol.com site is opgezet door het bedrijf Kristal Belgium bvba, dat is de eigenaar en exploitant van deze site. Elke bestelling op grond van een product opgenomen in de website van de online winkel van papierrol.com vereist de voorafgaande raadpleging van deze algemene voorwaarden. Daardoor verklaart de koper kennis genomen te hebben van het feit dat zijn akkoord over de inhoud van deze voorwaarden niet een handgeschreven ondertekening van dit document nodig is, als de klant wenst te bestellen onze producten die worden aangeboden in het kader van de online shop website. De koper heeft de mogelijkheid deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, gezien het feit dat zowel opslaan als bewerken van dit document onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid valt. De consument, voorafgaand aan zijn bestelling, verklaart dat de aankoop van deze producten geen rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijf, de overname van hem woordt enkel gereserveerd voor persoonlijk gebruik. Als een consument heeft de klant specifieke rechten en verplichten, die zouden worden genoemd in de vraag van de veronderstelling dat de via de website gekochte goederen of diensten eigenlijk een relatie met haar werkzaamheden zouden hebben. De online shop opgezet door de onderneming Kristal Belgium bvba in het kader van haar website bevat de volgende informatie :

  1. disclaimer om een nauwkeurige identificatie van het bedrijf Kristal Belgium sprl toe te laten

  2. presentatie van de hoofdlijnen van de voorgestelde goederen

  3. aanwijzing, in Euro, van de prijs van de goederen, alsmede, eventueel, van de leveringskosten

  4. aanwijzing van de modaliteiten van betaling, van levering, of uitvoering van de bestellingen

  5. de geldigheid van het aanbod en de prijs

  6. Al deze informatie wordt gepresenteerd in de Nederlandse en Franse taal. De consument bepaalt zijn volle juridische capaciteit te gaan onder deze omstandigheden


Artikel 1 : Geheel
Deze voorwaarden vormen de gehele verplichtingen van de partijen. In die zin worden onze algemene evenals onze eventuele bijzondere voorwaarden beschouwd als zijnde aanvaard door de koper, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met eigen algemene of bijzondere koopvoorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard.

Artikel 2 : Onderwerp
Deze algemene voorwaarden hebben ten doel de rechten en verplichtingen van de partijen te bepalen in verband met de on-line verkoop van goederen en diensten aangeboden door de vennootschap Kristal Belgium bvba aan de consumenten.

Artikel 3 : Contractuele documenten
Dit contract wordt door de volgende contractuele documenten gevormd, die in afnemende hiërarchische volgorde worden voorgelegd : deze algemene voorwaarden; de bestellingsbon. In geval van tegenstrijdigheid tussen de beschikkingen vervat in de documenten van verschillende rij, zullen de beschikkingen van het hogere document van rij de overhand hebben.

Artkel 4 : Inwerkingtreding - Duur
Deze voorwaarden treden in werking op de datum van ondertekening van de bestelbon. Deze voorwaarden zijn gesloten voor de tijd die nodig is voor de levering van gekochte goederen en diensten, tot het verstrijken van de garanties verschuldigde door de vennootschap Kristal Belgium bvba.

Artikel 5 : Elektronische handtekening
De dubbele klik van de consument op de bestelbon vormt een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening heeft.

Artikel 6 : Orderbevestiging
De contractuele informatie zal bevestigd worden via e-mail of anders per post naar het adres dat door de consument in de bestelbon werd vermeld, uiterlijk op het tijdstip van levering.

Artikel 7 : Bewijs van de transactie
De gegevens die zijn opgeslagen in de computersystemen van het bedrijf Kristal Belgium bvba onder redelijke veiligheidsomstandigheden, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. Het indienen van inkooporders en facturen is gemaakt op een betrouwbare en duurzame steun die kan worden geproduceerd als bewijsmateriaal.

Artikel 8 : Product Informatie
8-a : de vennootschap Kristal Belgium bvba presenteert op zijn website producten te kopen met de vereiste kenmerken om de wet van de Code over het Verbruik na te leven, dat voorziet de mogelijkheid voor de verbruiker de hoofdlijnen van de producten te kennen voor het definitieve plaatsen van bestellingen.
8-b : Het aanbod dat door de vennootschap Kristal Belgium bvba wordt ingediend, is geldig slechts binnen de beschikbare voorraden.

Artikel 9 : Prijzen
De prijzen worden in euro aangegeven en zijn geldig vanaf de datum van verzending van de bestellingsbon door de koper. Zij bevatten geen verzendkosten. Deze worden in extra gefactureerd en aangegeven voordat de validatie van de bestelling. De prijzen houden rekening met de BTW toepasselijk op de dag van de bestelling en eventuele wijzigingen van het BTW-tarief op het moment van de leveringsdatum zullen worden weerspiegeld in de prijzen van de facturatie en de online winkel. Volledige betaling dient te geschieden bij de bestelling volgens de gekozen betalingswijze. Op geen enkel moment kunnen de betalingen beschouwd worden als een borg of een voorschot.

Artikel 10 : Betalingswijze
Om zijn bestelling te regelen beschikt de consument, aan zijn keus, over alle vormen van betaling vermeld in de bestelbon. De koper garandeert het bedrijf Kristal Belgium sprl dat hij beschikt over de eventueel vereiste vergunningen om de betalingswijze te gebruiken die door hem, bij de validatie van de bestellingsbon, wordt gekozen. De vennootschap Kristal Belgium bvba behoudt zich het recht voor om elk bestellingsbeleid en elke levering op te schorten in geval van weigering tot betaling per creditcard door gecertificeerde financiële instellingen of in geval van niet-betaling. Het bedrijf Kristal Belgium bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om levering te weigeren of om een bestelling af te leveren van een klant die, in geheel of gedeeltelijk, een eerdere bestelling niet zou geregeld hebben of met wie een betalingsgeschil aan de gang zou zijn.

Artikel 11 : Beschikbaarheid van de producten
Behalve bij een betaling via overschrijving of contant voorschot zal de bestelling uiterlijk uitgevoerd worden binnen 48 uur vanaf de dag nadat de consument zijn bestelling geplaatst hebt. In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product, vooral omwille van onze leveranciers, zal de consument er onmiddellijk over geïnformeerd worden en zal de mogelijkheid hebben zijn bestelling te annuleren. De consument zal dan de keus hebben om ofwel de vergoeding van de betaalde bedragen te vragen binnen de 30 dagen uiterlijk van hun storting, ofwel het uitwisselen van het product.

Artikel 12 : Leveringsvoorwaarden
De producten worden geleverd op het opgegeven adres door de consument op de bestelbon en alleen in België. De koper is verantwoordelijk voor het controleren van de staat van de verpakking van de goederen bij de levering en voor het verslagen van schaden op de leveringsbon zowel aan het bedrijf Kristal Belgium bvba binnen een week. De koper kan, op zijn verzoek, een factuur voor zijn bestelling verkrijgen naar het factuuradres in plaats van het afleveradres door de desbetreffende keuze op de bestelbon te valideren. Wat betreft de levering werken wij met de transporteur van onze keuze. Zodra uw bestelling wordt verzonden krijgt u meteen een e-mail van ons met de relevante informatie. De leveringen kunnen eveneens gebeuren door een van onze vertegenwoordigers. Het is mogelijk, zoals in elke expeditie, dat er een leveringsachterstand kan zijn of dat het product zich misleidt. In geval van leveringsachterstand ten opzichte van de datum die wij u per e-mail hebben medegedeeld over uw levering, vragen wij u om ons deze achterstand aan te duiden door ons te bellen of door ons een e-mail te verzenden. Wij zullen dan contact opnemen met onze vervoerder om een onderzoek te laten starten. Een onderzoek kan tot 21 dagen duren vanaf de aanvraagsdatum. Als gedurende deze termijn wordt de verzending teruggevonden zal ze onmiddelijk omgeleid naar uw woonplaats (de meerderheid van de gevallen). Als daarentegen het product niet na afloop van de termijn van 21 dagen van onderzoek wordt teruggevonden, wordt het pakket zoals verloren overwogen. Het is alleen maar op dit ogenblik dat wij u een vervangingsmiddel kunnen terugsturen, aan onze kosten. Als de bestelde producten niet meer beschikbaar op dit ogenblik waren, zouden wij u het bedrag van de producten terugbetalen die bij het verlies van de expediteur betrokken hebben geweest. Als de bestelde producten nog beschikbaar zouden zijn maar met andere verkoopsprijzen zouden we de nieuwe verkoopsprijzen toepassen ofwel door een terugbetaling van het verschil door cheque ofwel door een aanvullende cheque te vragen die dit prijsverschil betreft. Wij gaan elke verantwoordelijkheid wat de verlenging van de levertijden betreft ten gevolge van de expediteur, met name in geval van verlies van de producten of staking achteruit.

Lees ook onze leveringskosten.

Artikel 13 : Leveringsproblemen als gevolg van vervoerder
Elke anomalie met betrekking tot de levering (schade, ontbrekende product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, gebroken product ...) moet verplicht worden vermeld op de leveringsbon van de "handgeschreven reserves", vergezeld van de handtekening van de klant. De consument moet bevestigen dit probleem op door het versturen van de vervoerder binnen twee (2) werkdagen na de datum van levering per e-mail met ontvangstbevestiging met vermelding van dergelijke claims. De consument moet een kopie van deze brief per fax of per post naar :
Kristal Belgium bvba
Hoge Kouter  38
9880 AALTER
België
Fax +32 2 791 91 10
E-mail: admin@papierrol.com

Artikel 14 : Leveringsfouten
14a : De consument moet naar het bedrijf Kristal Belgium bvba verrichten, dezelfde dag van levering of uiterlijk de eerste werkdag die de levering volgt, elk bezwaar, fout van levering en/of niet-overeenstemming van de producten in natura of in kwaliteit ten opzichte van de aanwijzingen die op de bestellingsbon voorkomen. Eventuele claims die worden ingediend na deze termijn zal worden afgewezen.
14b : De formulering van dit bezwaar bij de vennootschap Kristal Belgium bvba zal kunnen worden gedaan : - in de eerste plaats telefonisch aan +32 9 296 00 47 van maandag tot vrijdag van 9:00u tot 17:00u. , - door u aan te sluiten op onze website in de rubriek " volgt uw order" " waar na invoeren van uw klantnummer, zult u ons uw vraag kunnen stellen door het menu met ons contact opnemen en door de verwijzing van uw bestelling goed aan te geven.
14c : Elk bezwaar dat niet in de hierboven bepaalde regels en binnen de verleende termijnen wordt uitgevoerd, zal in aanmerking niet kunnen worden genomen en zal de vennootschap Kristal Belgium bvba van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van de koper losmaken.
14d : Na ontvangst van de klacht zal het bedrijf Kristal Belgium bvba een klachtnummer toekennen voor de uitwisseling van het product (s) (s) in kwestie en zal het communiceren via e-mail, fax of telefoon aan de consument. De uitwisseling van een product kan pas plaatsvinden nadat de toewijzing aan de consument van een uitwisselingsnummer volgens de hierboven beschreven aanpak.
14e : In geval van verkeerde levering of uitwisseling zal elk product, betrokken met de vervanging of geldrestitutie, moeten worden teruggestuurd in zijn geheel en zijn originele verpakking bij aangetekende zending aan het volgende adres :
Kristal Belgium bvba
Hoge Kouter  38
9880 AALTER
België
Om aanvaard te worden zal elke terugkeer voorafgaand aan de Klantendienst van de vennootschap Kristal Belgium bvba moeten aangeduid zijn. De kosten van de retourzending zijn ten laste van Kristal Belgium bvba behalve in het geval dat het zou aantonen dat het teruggekeerde product niet aan de oorspronkelijke verklaring van de consument aangegeven op de retoursbon overeenstemt.

Artikel 15 : Productgarantie
Overeenkomstig met de plaatselijke wetgeving die de handel regelt kunnen deze bepalingen de consument van de wettelijke garantie niet ontnemen die verkoper verplicht om het te garanderen tegen alle gevolgen van verborgen fouten van het verkochte product. De consument is uitdrukkelijk op de hoogte dat de vennootschap Kristal Belgium bvba niet de producent is van de producten die in verband met de website worden gepresenteerd, in de zin van de bestaande wetgeving op de handel en betreffende de aansprakelijkheid voor de producten met gebreken defect. Bijgevolg, in geval van schade aan personen of eigendommen door een ondeugdelijk product, alleen de aansprakelijkheid van de producent daarvan kan worden gezocht door de consument.

Artikel 16 : Recht van Opzegging
De beschikkingen van onderhavig artikel zijn enkel van toepassing op de klanten die, in hun hoedanigheid van verbruikers volgens de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de handelspraktijken en de bescherming van de verbruikers, on-line producten kopen.
In overeenstemming met deze Europese wetgeving (EU) over e-commerce heeft de verbruiker het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder beboeting of motivering, binnen een termijn van veertien kalenderdagen met ingang van de dag die volgt op de datum van levering in België en 7 kalenderdagen om een andere opdracht uit een ander Europees land. (EU)
Elke terugzending dient voorafgaandelijk per é-mail te worden medegedeeld ofwel door middel van een briefwisseling aan het e-mailadres van KRISTAL BELGIUM bvba, admin@papierrol.com. Per kerende post ofwel per e-mail zal de te volgen procedure U worden medegedeeld.
In geval van terugzending van producten tegen verwisseling of terugbetaling, dient het product in goede staat en in zijn oorspronkelijke verpakking te worden teruggestuurd. Al de terugzendingskosten zijn ten laste van de verbruiker.
Na de terugkeer van de goederen, mits het voldoet aan de criteria waarop het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend, zal de klant per e-mail worden aangeboden een terugbetaling binnen de dertig dagen die volgen of een voucher voor dezelfde waarde van de geretourneerde artikelen, goed als het kan zetten op elke aankoop op onze site binnen 6 maanden na uitgifte. Na deze tijd, de goede waardeloos worden en geen verhaal onder de dekking van deze bepaling kan worden uitgeoefend door de klant.

Artikel 17 : Gebruiksrechten
Het recht om software van het bedrijf Kristal Belgium bvba, zoals die verspreid door hem te gebruiken zal gegeven worden aan de consument over een niet-exclusief, persoonlijk en niet overdraagbaar in overeenstemming met de Code van de Intellectuele Eigendom. Echter, op grond van de wetgeving van deze Code, heeft de consument het recht om uitsluitend te reproduceren voor de oprichting van een back-up, als het nodig is om het behoud van het gebruik van software. In ieder geval behoudt de software's owner eigendom van zijn werk dat de consument ermee akkoord gaat te voldoen.

Artikel 18 : Force majeure
Geen enkel van beide partijen zal gefaald hebben in zijn contractuele verplichtingen, in zoverre hun uitvoering zal uitgesteld worden, belemmerd of door een toevallig geval of een overmacht verhinderd. Worden beschouwd als toevallige gebeurtenis of door overmacht dwingende, alle feiten of omstandigheden, externe partijen, onvoorspelbaar, niet te voorkomen, onafhankelijk van de wil van de partijen en kan niet worden voorkomen door hen, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen. De partij die door deze omstandigheden wordt getroffen stelt de andere op de hoogte binnen tien werkdagen na de kennisgevingsdatum waarop hij zich bewust wordt. Beide partijen zullen dan binnen een maand, tenzij niet te wijten aan overmacht, aan de gevolgen van de gebeurtenis onderzoeken om een overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder het contract zal worden voortgezet. Als het geval van overmacht langer duurt dan drie maanden, mag deze voorwaarden worden beëindigd door de benadeelde partij. Expliciet worden beschouwd als overmacht of onvoorzienbare omstandigheden die gewoonlijk bewaard door de jurisprudentie en de belgische rechterlijke instanties : het blokkeren van de middelen van vervoer of leveringen, aardbevingen, bosbranden, stormen, overstromingen, bliksem beëindiging van telecommunicatienetwerken of specifieke moeilijkheden telecommunicatienetwerken aan externe klanten.

Artikel 19 : Gedeeltelijke validering
Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden zouden ongeldig verklaard zijn, onder enige wet-regelgeving of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de andere bepalingen heel hun kracht en hun reikwijdte houden.

Artikel 20 : Toepasselijk Recht
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Dit gelt voor de regels van de middelen zowel voor de regels van de vorm. In geval van geschil of bezwaar, zal de consument zich in de eerste plaats aan het bedrijf Kristal Belgium bvba richten om een minnelijke oplossing te verkrijgen. In een tweede instantie en in geval van beroep, kan de consument een bezwaar in te dienen bij de rechtbanken in 9000 Brugge België, de enige verantwoordelijke voor de beslechting van een geschil.

Artikel 21 : Gegevensbescherming
De gevraagde informatie aan de consument is nodig om de bestelling te verwerken en zal worden meegedeeld aan de contractuele partners van de onderneming Kristal Belgium bvba betrokken bij de uitvoering van deze opdracht. Consumenten kunnen schrijven naar het bedrijf Kristal Belgium bvba waarvan de coördinaten zich binnen de privacy-beleid op de website bevinden om deze openbaarmaking tegen te houden of de rechten van toegang, rectificatie uit te oefenen met betrekking tot de informatie over hem in de bestanden van het bedrijf Kristal Belgium bvba, zoals bepaald door de wetgeving.